worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

Lippe-Detmold coins catalog

County of Lippe-Detmold (1613-1789)

Taler=24grosch; Taler=36 mariengrosch; Grosch=12 pfennig

 

Simon VI (1563-1613)

coin Lippe-Detmold 1/24 taler 1610
1/24 taler 1610

silver
RUD II RO IM S A / 1610 / 1/24
SIM C EN D I L
Coin value - $20-30

 

 

Simon VII (1613-1627)

coin Lippe-Detmold 1/24 taler 1614
1/24 taler 1614
silver
MATIAS I RO IM S A 1614 / 1/24
SIM C EN DI LI
Coin value - $20-30
coin Lippe-Detmold mattiasgroschen (1/2 mariengrosch) 1672
mattier (1/2 mariengroschen) 1672

billon
1672 MATTIER LIPP

Coin value - $20-30
coin Lippe-Detmold 2 pfennig ND
2 pfennigND
copper
II

Coin value - $15-25

 

 

Simon Heinrich (1666-1697)

coin Lippe-Detmold 1/6 mariengroschen ND (1666-1697)
1/6 mariengroschen ND
billon
LANDT MVNZE / 6
GREFLIGE LIPP
Coin value - $20-30
coin Lippe-Detmold 3 pfennig ND (1644-1669)
3 pfennig ND (1644-1669)

copper
III
LIPP LANDT MVNTZ
Coin value - $20-30
coin Lippe-Detmold 2 pfennig ND (1644-1669)
2 pfennig ND (1644-1669)

copper
II
LIPP LANDT MVNTZ
Coin value - $20-30

 

 

Principality of Lippe-Detmold (1789-1871)

Taler=90 kreuzer; Kreuzer=4 pfennig; Pfennig=2 heller

 

Paul Alexander Leopold II (1802-1851)

coin Lippe-Detmold 3 pfennig 1847
3 pfennig 1847

copper
3 PFENNING 1847 / SCHEIDE MUNZE
4 EINEN SILB GROSCHEN
Coin value - $10-15