worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

 

Index » World coins » Asia » China modern

Chinese modern coins catalog

Previous - Chinese old coins

 

People's Republic of China (from 1949)

Chinese Yuan=10 chiao; Chiao=10 fen

coin chinese 10 yuan 1997 Hong Kong
10 yuan 1997
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
Return of Hong Kong
Coin value - $4-6

 

coin chinese 10 yuan 1997 Hong Kong
10 yuan 1997
bi-metallic - brass/copper-nickel
commemorative coin
Constitution of Hong Kong
Coin value - $4-6

 

coin chinese 10 yuan 1999 Macau
10 yuan 1999
bi-metallic - brass/copper-nickel
commemorative coin
Return of Macau
Coin value - $4-6

 

coin China 10 yuan 2015 Year of Space
10 yuan 2015
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
2015 - Year of Space
Coin value - $5-7

 

coin chinese 10 yuan 2016 Year of Monkey
10 yuan 2016
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
2016 - Year of Monkey
Coin value - $2-3

 

coin chinese 10 yuan 2017 Year of Cock
10 yuan 2017
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
2017 - Year of Cock
Coin value - $2-3

 

coin China 10 yuan 2017 Army
10 yuan 2017
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
90th Anniversary of China's People's Liberation Army
Coin value - $2-3

 

coin China 10 yuan 2018 Year of Dog
10 yuan 2018
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
2018 - Year of Dog
Coin value - $2-3

 

coin China 10 yuan 2018 40 Years
10 yuan 2018
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
40th Anniversary of "Opening of China"
(Chinese economic reform)
Coin value - $2-4

 

coin China 10 yuan 2018 Fuxin
10 yuan 2018
bi-metallic - copper-nickel/brass
commemorative coin
Fuxing train
Coin value - $3-4

 

 

coin chinese 5 yuan 2001 Anniversary of the Revolution
5 yuan 2001
brass
commemorative coin
90th Anniversary of the Revolution
Coin value - $5-6

 

coin chinese 5 yuan 2005 Lidzian
5 yuan 2005
brass
commemorative coin
Lidzian
Coin value - $7-10

 

coin chinese 5 yuan 2011 90th Anniversary of the Communist Party
5 yuan 2011
brass
commemorative coin
90th Anniversary of the Communist Party
Coin value - $4-7

 

coin chinese 5 yuan 2016 Sun Yat Sen
5 yuan 2016
brass
commemorative coin
150 years since the birth of Sun Yat Sen
Coin value - $2-3

 

coin China 5 yuan 2017 Chinese calligraphy
5 yuan 2017
brass
commemorative coin
Chinese calligraphy
Coin value - $2-3

 

 

coin chinese 1 yuan 1980
1 yuan 1980

(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
copper-nickel
circulation coinage
Coin value - $10-20

 

coin chinese 1 yuan 1997
1 yuan 1997

(1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
nickel clad steel
circulation coinage
1 YI YUAN
ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO / 1997
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 yuan 2001
1 yuan 2001

(1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 )
nickel clad steel
circulation coinage
1 / YI YUAN / 2001
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 yuan 2019
1 yuan 2019

(2019 - )
nickel clad steel
circulation coinage
1 / YI YUAN / 2019
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

 

coin China 1 yuan 1990 Sword Dancer
1 yuan 1990

nickel clad steel
commemorative coin
XI Asian Games - Sword Dancer
Coin value - $5-7

 

coin China 1 yuan 1990 Archer
1 yuan 1990

nickel clad steel
commemorative coin
XI Asian Games - Archer
Coin value - $5-7

 

coin chinese 1 yuan 1991 Planting trees Festival
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
Planting trees Festival
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1991 Planting trees Festival
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
Planting trees Festival
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1991 Planting trees Festival
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
Planting trees Festival
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1991 70th Anniversary of the Communist Party
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
70th Anniversary of the Communist Party
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1991 70th Anniversary of the Communist Party
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
70th Anniversary of the Communist Party
Coin value - $4-5

 

coin China 1 yuan 1991 1 yuan 1991 70th Anniversary of the Communist Party
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
70th Anniversary of the Communist Party
Coin value - $4-5

 

coin China 1 yuan 1991 women football championship
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
World women football championship in Guangdong
Coin value - $4-5

 

coin China 1 yuan 1991 women football championship
1 yuan 1991

nickel clad steel
commemorative coin
World women football championship in Guangdong
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1993 100 years since the birth of Chin Ling
1 yuan 1993

nickel clad steel
commemorative coin
100 years since the birth of Chin Ling
Coin value - $8-10

 

coin chinese 1 yuan 1993 100 years since the birth of Mao
1 yuan 1993

nickel clad steel
commemorative coin
100 years since the birth of Mao
Coin value - $8-10

 

coin chinese 1 yuan 1994
1 yuan 1994

nickel clad steel
commemorative coin
Project Hope
PROJECT HOPE
1994 / THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Coin value - $3-4

 

coin chinese 1 yuan 1995 50th Anniversary of the UN
1 yuan 1995

nickel clad steel
commemorative coin
50th Anniversary of the UN
Coin value - $4-5

 

coin chinese 1 yuan 1995
1 yuan 1995

nickel clad steel
commemorative coin
4th World Conference on Women
THE UN FOURTH WORLD CONFERENCE OF WOMEN / 1995
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Coin value - $3-4

 

coin chinese 1 yuan 1995
1 yuan 1995

nickel clad steel
commemorative coin
Table Tennis World Championship
THE 43TH WORLD TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS
1995 / THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Coin value - $3-4

 

coin chinese 1 yuan 2008 Olympics
1 yuan 2008

brass
commemorative coin
Olympics
Coin value - $4-6

 

coin China 1 yuan 2010 EXPO 2010
1 yuan 2010

nickel clad steel
commemorative coin
EXPO 2010 in Shanghai
1 2010
EXPO 2010 SHANGHAI CHINA
Coin value - $2-3

 

coin chinese 1 yuan 2015 Victory
1 yuan 2015

nickel clad steel
commemorative coin
70th Anniversary of Victory
70 / 1945-2015 / 1
2015
Coin value - $2-3

 

 

coin chinese 5 chiao 1981
5 chiao 1981

(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
brass
5 1981
Coin value - $7-10

 

coin chinese 5 chiao 1999
5 chiao 1999

(1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
brass
5 WU JIAO
ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO / 1999
Coin value - $1-2

 

coin chinese 5 chiao 2009
5 chiao 2009

(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
brass
5 / WU JIAO / 2005
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

coin chinese 5 chiao 2019
5 chiao 2019

nickel clad steel
5 / WU JIAO / 2019
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

 

coin chinese 1 chiao 1981
1 chiao 1981

(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
brass
1 1981
Coin value - $8-12

 

coin chinese 1 chiao 1995
1 chiao 1995

(1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
aluminum
1 YI JIAO
ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO / 1995
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 chiao 2002
1 chiao 2002
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003)
aluminum
1 / YI JIAO / 2002
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 chiao 2005
1 chiao 2005
copper-nickel
1 / YI JIAO / 2005
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 chiao 2011
1 chiao 2011
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
nickel plated steel
1 / YI JIAO / 2011
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

coin chinese 1 chiao 2019
1 chiao 2019
(2019 - )
nickel plated steel
1 / YI JIAO / 2019
ZHONGHUA RENMIN YINHANG
Coin value - <$1

 

 

coin chinese 5 fen 1990
5 fen 1990

(1955, 1956, 1957, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
aluminum
Coin value - <$1

 

 

coin chinese 2 fen 1982
2 fen 1982

(1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
aluminum
Coin value - <$1

 

 

coin chinese 1 fen 1976
1 fen 1976

(1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
aluminum
Coin value - <$1

 

See also - coins of Chinese Republic (Taiwan)