Czech coins catalog

 

Previous - Czechoslovakian coins

Czech Republic (Česka Republika)

Koruna=100 haleru

coin Czech 50 korun 1993
50 korun1993

bi-metallic - brass plated steel/copper plated steel
50 KC / ČESKA REPUBLIKA / 1993
URBIUM PRAGA MATER
Coin value - 3-4 USD

 

 

coin Czech 20 korun 2004
20 korun 2004

brass plated steel
circulation coinage
20 KC / SVATY VACLAVE NEDEJ / ZAHYNOUT NAM I BUDOUCIM
ČESKA REPUBLIKA / 2004
Coin value - ~1 USD

 

 

coin Czech 20 korun 2000
20 korun 2000

brass plated steel
commemorative coin
Year 2000 - Millennium
20 KC / ROC 2000
ČESKA REPUBLIKA / 2000
Coin value - 1-2 USD

 

 

coin Czech 10 korun 1998
10 korun 1998

copper plated steel
circulation coinage
KC 10 / BRNO
ČESKA REPUBLIKA / 1998
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 10 korun 2000
10 korun 2000

copper plated steel
commemorative coin
Year 2000 - Millennium
KC 10 / ROC 2000 ANNO MM
ČESKA REPUBLIKA / 2000
Coin value - 1-2 USD

 

 

coin Czech 5 korun 2009
5 korun 2009

nickel plated steel
KC 5
ČESKA REPUBLIKA / 2009
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 2 koruny 1993
2 koruny 1993

nickel plated steel
2 KC
ČESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 1 koruna 2008
1 koruna 2008

nickel plated steel
1 KORUNA CESKA
ČESKA REPUBLIKA / 2008
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 50 haleru 1993
50 haleru1993

aluminium
50 H
ČESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 20 haleru 1993
20 haleru 1993

aluminium
20 H
ČESKA REPUBLIKA / 1993
Coin value - <1 USD

 

coin Czech 20 haleru 2001
20 haleru 2001

aluminium
20 H
ČESKA REPUBLIKA / 2001
Coin value - <1 USD

 

 

coin Czech 10 haleru 1995
10 haleru1995

aluminium
10 H
ČESKA REPUBLIKA / 1995
Coin value - <1 USD