logoONLINE COINS CATALOG

Courland coins catalog

Duchy of Courland and Semigallia (1561–1795)

Taler=36 groschen; Grossus=4 solidus (schilling)

 

Gotthard von Kettler (1562-1587)

coin Courland 1 shilling 1574
1 shilling 1574
billon
MONE NOVA ARGENTEA / 74
DVCAT CVR ET SEMEG
Coin value - $60-80
coin Courland 1 shilling 1576
1 shilling 1576
billon
MONE NOVA ARGENTEA / 76
DVCAT CVR ET SEMIG
Coin value - $50-70
coin Courland 1 shilling 1577
1 shilling 1577
billon
MONE NOVA ARGENTEA / 77
DVCIS CVR ET SEMEG
Coin value - $40-50

 

 

Ernst Johann von Biron (1762-1569)

coin Courland 1 grosz 1763
1 grossus 1763
billon
MON ARGENT DVC CURLAND
EJ / 1763
Coin value - $20-30