English_728*90

Andora euro katalog monet z wartościami

 

moneta Andora 2 euro 2019
2 euro 2019 (2014- )

bimetaliczny - niklowo-mosiądz/miedź niklowa
2 EURO
VIRTVS VNITA FORTIOR / ANDORRA 2019
Wartość - 5-7 USD

 

moneta Andora 1 euro 2016
1 euro 2016 (2014- )

bimetaliczny - miedź niklowa/niklowo-mosiądz
1 EURO
VIRTVS VNITA FORTIOR / ANDORRA 2016
Wartość - 6-8 USD

 

moneta Andora 50 euro cent 2019
50 euro cent 2019 (2014- )

mosiądz
50 EURO CENT
ANDORRA 2019
Wartość - 2-3 USD

 

moneta Andora 20 euro cent 2019
20 euro cent 2019 (2014- )

mosiądz
20 EURO CENT
ANDORRA 2019
Wartość - 2-3 USD

 

moneta Andora 10 euro cent 2014
10 euro cent 2014 (2014- )

mosiądz
10 EURO CENT
ANDORRA 2014
Wartość - 1-2 USD

 

moneta Andora 5 euro cent 2014
5 euro cent 2014 (2014- )

stal miedziowana
5 EURO CENT
ANDORRA 2014
Wartość - ~1 USD

 

moneta Andora 2 euro cent 2017
2 euro cent 2017 (2014- )

stal miedziowana
2 EURO CENT
ANDORRA 2017
Wartość - ~1 USD

 

moneta Andora 1 euro cent 2017
1 euro cent 2017 (2014- )

stal miedziowana
1 EURO CENT
ANDORRA 2017
Wartość - ~1 USD