worldcoinsinfo.com logoONLINE COINS CATALOG

Yemen coins catalog

Mutawakkilite Kingdom of Yemen (1918-1962)

Yemeni Riyal=40 buqsha

 

Yahya Hamid ed-Din (1918-1948)

coin Yemen 1/2 buqsha 1924
1/2 buqsha 1924

bronze
1343
1322
Coin value - $5-6

 

 

Ahmad bin Yahya (1948-1962)

coin Yemen 1/10 riyal 1953
1/10 riyal 1953

silver
1373
1367
Coin value - $12-15
coin Yemen 1/16 riyal 1953
1/16 riyal 1953

silver
1373
1367
Coin value - $12-15
coin Yemen 1 buqsha 1957
1 buqsha 1957

bronze
1377
1367
Coin value - $5-10
coin Yemen 1 buqsha 1960
1 buqsha ND (1960)

aluminum

B / 1367
Coin value - $5-7
coin Yemen 1/2 buqsha 1957
1/2 buqsha 1957

aluminum
1377
1367
Coin value - $10-15
coin Yemen 1/2 buqsha 1960
1/2 buqsha ND (1960)

aluminum

B / 1367
Coin value - $15-20
coin Yemen 1/2 buqsha 1961
1/2 buqsha 1961

bronze
1381
1367
Coin value - $5-7

 

 

Yemen Arab Republic  (1962-1990)

Yemeni Riyal=40 buqsha (1962-1973)

coin Yemen 10 buqsha 1963
10 buqsha 1963

silver
10
1382-1963
Coin value - $15-20
coin Yemen 5 buqsha 1963
5 buqsha 1963

silver
5
1382-1963
Coin value - $10-15
coin Yemen 2 buqsha 1963
2 buqsha 1963

copper-aluminum
2
1382-1963
Coin value - $7-10
coin Yemen 1/40 riyal 1963
1/40 riyal 1963

bronze
1383
1383
Coin value - $6-10
coin Yemen 1 buqsha 1963
1 buqsha 1963

copper-aluminum
1
1382-1963
Coin value - $3-5
coin Yemen 1/2 buqsha 1963
1/2 buqsha 1963

bronze
1/2
1382-1963
Coin value - $5-8

 

 

Reform 1974
Yemeni Riyal=100 fils

coin Yemen 1 riyal 1985
1 riyal 1985

copper-nickel
1 /1985-1405

Coin value - ~$1
coin Yemen 50 fils 1974
50 fils 1974

copper-nickel
FAO
50 /1974-1394

Coin value - $3-4
coin Yemen 50 fils 1985
50 fils 1985

copper-nickel
50 /1985-1405

Coin value - $1-2
coin Yemen 25 fils 1974
25 fils 1974

copper-nickel
FAO
25 /1974-1394

Coin value - $3-4
coin Yemen 25 fils 1979
25 fils 1979

copper-nickel
25 /1979-1399

Coin value - $1-2
coin Yemen 10 fils 1974
10 fils 1974
brass
FAO
10 /1974-1394

Coin value - ~$1
coin Yemen 10 fils 1974
10 fils 1974
brass
10 /1974-1394

Coin value - ~$1
coin Yemen 5 fils 1974
5 fils 1974
brass
FAO
5 /1974-1394

Coin value - ~$1
coin Yemen 5 fils 1974
5 fils 1974
brass
5 /1974-1394

Coin value - ~$1
coin Yemen 1 fils 1974
1 fils 1974

aluminum
1 /1974-1394

Coin value - $15-20

 

 

Republic of Yemen (from 1990)

Yemeni Riyal=100 fils

coin Yemen 20 riyals 2004
20 riyals2004

bi-metallic - brass plated steel/steel
20 / 20 RIALS /
2004 CENTRAL BANK OF YEMEN 1425

Coin value - $1-2
coin Yemen 20 riyals 2006
20 riyals2006

steel
20 / 20 RIALS /
2006 CENTRAL BANK OF YEMEN 1427

Coin value - $1-2
coin Yemen 10 riyals 2003
10 riyals 2003

steel
10 /2003-1424

Coin value - ~$1
coin Yemen 5 riyals 2004
5 riyals 2004
steel
5 /2004-1425

Coin value - <$1
coin Yemen 1 riyals 1993
1 riyal 1993

steel
1 /2003-1424

Coin value - <$1

 

See also - coins of South Yemen